Chat with us, powered by LiveChat Nsk

NSK

หลักสูตรอบรม

การแข่งขันด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เรา NSK จึงได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวแทนจำหน่ายตลับลูกปืนและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่กลุ่มผู้ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้จัดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และ หลักสูตรเฉพาะทาง ที่เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน, การติดตั้ง และการบำรุงรักษา ตลับลูกปืน, ลีเนียไกด์, บอลสกรู อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล

Bearing Basic Course หลักสูตรอบรมความรู้ตลับลูกปืนขั้นพื้นฐาน

1 COURSE

ทำไมต้องเรียน

เพราะหลักสูตรนี้จัดทำเพื่อให้ ผู้ที่สนใจที่ต้องการศึกษารายละเอียด รวมไปถึงข้อดีข้อเสีย ของตลับลูกปืนในแต่ละชนิดและสามารถที่จะใช้คู่มือ เปรียบเทียบเบอร์สินค้าได้อย่างถูกต้อง

คุณเรียนแล้วได้อะไร

ความรู้ทั่วไปและทฤษฎีพื้นฐานของโรลลิ่งแบริ่งส์
• ประวัติความเป็นมาของแบริ่งส์และกรรมวิธีการผลิตแบริ่งส์
• ส่วนประกอบและโครงสร้างโดยทั่วไปของแบริ่งส์ชนิดต่างๆ
• การคำนวนอายุและการเลือกใช้แบริ่งส์ของงานในลักษณะต่างๆ
• วัสดุทำแบริ่งส์ สัญลักษณ์และความหมายของเบอร์แบริ่งส์
• ความหมายของสัญลักษณ์ที่ระบุบนแบริ่งส์แต่ละชนิด
• เทคนิคการอ่านและการเทียบเบอร์แบริ่งส์ชนิดต่างๆ

การหล่อลื่นแบริ่งส์
• ชนิดของสารหล่อลื่นที่ใช้สำหรับแบริ่งส์แต่ละชนิด
• การเลือกใช้สารหล่อลื่นตามลักษณะการใช้งานของแบริ่งส์
• วิธีการและปริมาณการเติมสารหล่อลื่น

การใช้งานและการบำรุงรักษาแบริ่งส์
• เทคนิคและวิธีการถอดประกอบแบริ่งส์ในลักษณะงานต่างๆ
• การล้างและการทำความสะอาดแบริ่งส์
• การเก็บรักษาแบริ่งส์
• การตรวจสอบและการวิเคราะห์ความเสียหายของแบริ่งส์ในเบื้องต้น
overlay

VDO 1

-

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส 1 หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ตลับลูกปืนในงานอุตสาหกรรมทั่วไป