Chat with us, powered by LiveChat ABOUT NSK – Nsk

NSK

ABOUT NSK

NSK เป็นหนึ่งในผู้ผลิตลูกปืนที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย
กว่า 100,000 ชนิด
01

COMPANY PROFILE

NSK เป็นหนึ่งในผู้ผลิตลูกปืนที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายกว่า 100,000 ชนิด ซึ่งเหมาะ สำหรับทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์, อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก, อุตสาหกรรมการเกษตร, อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอื่นๆ อีกมากมาย เป้าหมายสำคัญ ของผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนของ NSK ที่กำหนดไว้คือ ต้องมีความแม่นยำเที่ยงตรงสูง อีกทั้งมีอายุการ ใช้งานที่ยาวนาน เพื่อช่วยค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษา

จำนวนลูกปืน กว่าล้าน…..ล้านชิ้นที่ผลิต จากโรงงาน NSK ทั่วโลกนั้น ได้มีการผลิตตลับลูกปืน ตั้งแต่ขนาดเล็กมากๆ จนถึงตลับลูกปืนขนาดใหญ่ซึ่งนำ เทคโนโลยี และอุปกรณ์เครื่อง จักรต่างๆที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อให้ คุณภาพของตลับ ลูกปืนทุกๆชิ้นมีคุณภาพสมบูรน์แบบที่สุด ดังนั้นกระบวนการออกแบบและกระบวน การผลิตของ NSK จึงเป็นที่ยอมรับ ทั่วโลกว่าหาผู้ผลิตรายอื่นเทียบยาก

thumb
02

PHILOSOPHY

NSK จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้าน Motion & Control ที่นำไปสู่การเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้คนในองค์กรกับประเทศอื่นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก

thumb
03

MISSION & VISION

Mission – NSK อุทิศเพื่อสังคมที่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น และช่วยปกป้อง สิ่งแวดล้อมของโลกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่บูรณาการไว้ในการขับเคลื่อนและการควบคุม (Motion & Control) ด้วยความเป็นบริษัทระดับโลกที่แท้จริงของเรา เราจึงกำลังทำงาน ทำข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนทั่วโลก

thumb
04

WHY NSK?

NSK เป็นหนึ่งในผู้ผลิตตลับลูกปืนที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายกว่า 100,000 ชนิด ซึ่งเหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรม ผลิตรถยนต์, อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก, อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอื่นๆ อีกมากมาย เป้าหมายสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนของ NSK ที่กำหนดไว้ คือ ต้องมีความแม่นยำ เที่ยงตรงสูง อีกทั้งมีอายุการใช้งานที่ ยาวนาน เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

จำนวน ลูกปืนกว่า ล้าน…ล้านชิ้น ที่ผลิตจากโรงงาน NSK ทั่วโลกนั้น ได้มีการผลิตตลับลูกปืน ตั้งแต่ขนาดเล็กมากๆ จนถึงตลับลูกปืนขนาดใหญ่ ซึ่งนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องจักร ต่างๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในขบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณภาพของตลับลูกปืนทุกๆชิ้น มีคุณภาพสมบูรณ์แบบที่สุด ดังนั้นขบวนการออกแบบและขบวนการผลิตของ NSK จึงเป็น ที่ยอมรับทั่วโลกว่าหาผู้ผลิตรายอื่นเทียบยาก”

thumb